Skip Navigation LinksAna Sayfa > Yasal Dayanak

HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI İÇİN YASAL DAYANAK


        Mülga Çevre ve Orman Bakanlığının 4856 Sayılı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun’un 9 uncu maddesinin (k) bendinde Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’ne “Su kaynakları için koruma ve kullanma plânlar  ıyapmak, kıta içi su kaynakları ile toprak kaynaklarının havza bazında bütüncül yönetimini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak” görevleri verilmiştir. Ayrıca,31.12.2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nin 5. Maddesinde “Kıta içi su kaynaklarının her türlü kullanım amacıyla korunması, kirlenmesinin önlenmesi ve kirlenmişolan su kaynaklarının su kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla havzanın özelliklerinin de dikkate alındığı bir havza koruma planı yapılması esastır. Yapılan havza koruma planı sonucunda uzun vadeli bir koruma programı ve koruma tedbirleri belirlenir. Bu yolla hazırlanacak koruyucu plana uyulması esastır.”ifadeleri yer almaktadır.


        Bu çerçevede mülga Bakanlık tarafından Havza Koruma Eylem Planları Hazırlanması çalışmaları başlatılmış olup; ilk önce havzadaki su kalitesi, kirleticikaynaklar, korunan alanlar ve içme suyu kaynakları göz önüne alınarak ülkemizcoğrafyasındaki 25 adet hidrolojik havza puanlandırılmıştır. Yapılan bu önceliklendirme çalışması doğrultusunda kısa vadede planlama çalışmalarıtamamlanmış olması gereken 11 adet havzanın koruma eylem planları  2009-2010 tarihleri arasında tamamlanmıştır.


04.07.2011 tarihve 27984 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 9. Maddesi (c) ve (ç) bentlerinde Su Yönetimi Genel Müdürlüğüne “Su kaynaklarının kıyı suları dahil olmak üzere koruma-kullanma dengesi gözetilerek, sucul çevrenin ekolojik v ekimyasal kalitesinin korunması ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla havza bazında nehir havza yönetim planları hazırlamak, hazırlatmak, bütüncül nehir havzaları yönetimi ile ilgili mevzuat çalışmalarını yürütmek.”, “Havza bazında kirliliğin önlenmesi ile ilgili tedbirleri ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte belirlemek değerlendirmek, güncellemek ve uygulamaların takibini yapmak” görevleri verilmiştir.


        Söz konusu hükümler gereğince havza koruma planlarının yapılması konusundaki gereklilik yerine getirilmekte olup, mülga Bakanlık tarafından daha önce 5 adet havza için hazırlatılmış olan koruma eylem planlarının revize edilmesi ile 9adet havzada koruma eylem planlarının hazırlanması işi Bakanlığımız Su YönetimiGenel Müdürlüğünce yapılmaktadır. Ayrıca öncelikli havzalardan olan Ergene ve Gediz havzaları için hazırlanan Havza Koruma Eylem Planları titizlikle takip edilmektedir.


        Su kaynaklarının bütüncül havza yönetimi anlayışı çerçevesinde kalite ve miktar açısından korunması maksadıyla havza bazında koruma ve kullanma dengesini esas alan koruma planlarının hazırlanması çalışmaları Avrupa Birliği adaylık sürecinde büyük önem taşıyan Su Çerçeve Direktifi’nin gereği olarak hazırlanacak olan “Nehir Havzası Yönetim Planı” için önemli bir başlangıç noktası olmakla birlikte, bu çalışmalar, Türkiye’nin AB üyelik müzakerelerinde Çevre Faslını açmasına da önemli katkı sağlamıştır. Su Sektörü kapsamında AB Su Çerçeve Direktifi kapsamında hazırlanacak Nehir Havza Yönetim Planlarına da bu çalışmalar altlık teşkil edecektir.