Skip Navigation LinksAna Sayfa > Haberler

“Gediz Nehir Havza Yönetim Planının Hazırlanması Projesi 1.Paydaş Katılımı Toplantısı” Manisa’da Gerçekleştirildi

Eylül 21, 2017

Gediz Nehir Havza Yönetim Planının (NHYP) Hazırlanması Projesi Genel Müdürlüğümüzce 11 Temmuz 2016 tarihinde başlatılmış olup 2 yıl sürecek olan bahse konu projenin maksadı, 2000/60/AT sayılı Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi ve diğer kardeş direktiflerle uyumlu şekilde Gediz Havzası için Nehir Havza Yönetim Planının hazırlanmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmektir.

 

 

 

Söz konusu projenin 1. Paydaş Katılımı Toplantısı, Su Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali KINACI başkanlığında, 12 Eylül 2017 tarihinde, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Toplantı Salonunda ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıya Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüklerinden, Karayolları Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlüklerinden, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatından, İçişleri Bakanlığından, EÜAŞ Genel Müdürlüğünden, Maden İşleri Genel Müdürlüğünden, Halk Sağlığı İl Müdürlüklerinden, DSİ Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüklerinden, Orman Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlüklerinden, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğünden, İlbank merkez ve taşra teşkilatından, Organize Sanayi Bölgelerinden, il ve ilçe Belediyelerinden, Su ve Kanalizasyon İdarelerinden, Sulama Birliklerinden, Sulama Kooperatiflerinden, Üniversitelerden, Sivil Toplum Kuruluşlarından ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğünden 100 kişilik bir katılım sağlandı. 

 

Su Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali KINACI açılış konuşmasında ülkemiz su havzalarının doğal kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilirliği amacıyla, 17.10.2012 tarihinde “Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe girdiğini, 20.05.2015 tarihinde ise “Havza Yönetim Heyetinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Tebliği”nin  revize edildiğini, bu kapsamda, 81 vilayette İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulları (İSYKK) ve Havza Yönetim Heyetlerinin (HYH) teşkil edildiğini belirtti.

İlaveten, “Nehir havza yönetim planı su havzasındaki su kaynaklarının ve canlı hayatının korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak; bozulmasını önlemek üzere su kaynakları için sürdürülebilir koruma – kullanma dengesi gözetilerek havzanın bütünü esas alınarak hazırlanan plandır ve Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi ile uyumludur. Nehir Havza Yönetim Planlarında;

·         Nehir havzasının özelliklerinin analizi,

·         İnsani faaliyetlerin yerüstü ve yeraltı suları üstündeki etkilerinin değerlendirilmesi,

·         Belirli su kalitesi unsurlarının gözetimsel, operasyonel ve araştırmacı izlemeden oluşan izleme ağının kurulması,

·         Tüm su kütlelerinin kalite ve miktar açısından ulaşacağı çevresel hedefler, muafiyet ve ertelemelerin belirlenmesi,

·         Ekonomik analizlerin sonuçlarını da göz önünde bulundurarak çevresel hedeflere ulaşmak üzere alınacak önlemlerin sosyo-ekonomik analizlerle belirlenmesi yer almaktadır. 

Su kaynaklarının yönetimi ve planlanmasında ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanabilmesinin en önemli şartlarından birinin, hazırlanan nehir havza yönetim planlarının ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde gerçekleştirilen diğer planlama süreçleriyle uyumlu olması gerektiğini vurgulamak isterim. Dolayısıyla, “arazi kullanım kararlarının bir bakıma su kullanım kararı” olduğu görüşünden hareketle, Nehir Havzası Yönetim Planlarının ülkemizde yürürlükte olan her tür ve ölçekteki mekânsal ve stratejik planlamalarla entegrasyonu büyük önem taşımaktadır.” açıklamalarını yaptı.

Toplantıda açılış konuşmaları ardından Projede şimdiye kadar gelinen aşama Projenin Genel Durumu, Baskı-etki-risk Analizi Çalışmaları, Ekonomik Analiz Çalışmaları, İzleme Çalışmaları başlıkları için ayrı ayrı sunumlarla katılımcılara anlatıldı.

Katılımcıların Proje faaliyetlerine ilişkin soru, görüş ve önerilerinin alınmasının ardından, toplantı sonlandırıldı.